Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.        DEFINITIES

1.1 Abonnement: de Overeenkomst waaronder Gebruiker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteiten van de Website van Urban Short Stay

1. 2 Account: de persoonlijke online omgeving welke aan Gebruiker door Urban Short Stay ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren;

1.3 Advertentie: de advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden, of woonruimte en/of een huisgenoot wordt gevraagd door de Gebruiker en welke zichtbaar is op de Website van Urban Short Stay;

1.4 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;

1.5 Dienst: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van Urban Short Stay en/of het in contact brengen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of -zoekende;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Urban Short Stay een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Dienst;

1.7 Urban Short Stay: de besloten vennootschap Urban Short Stay B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66381630;

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Urban Short Stay en Gebruiker krachtens welke Urban Short Stay de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. Hieronder wordt een Abonnement mede verstaan;

1.9 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijkepersoon;

1.10 Website: urbanshortstay.com dan wel subdomein rentals.urbanshortstay.com, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende applicaties.

ARTIKEL 2.        TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

2. 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van UrbanShortStay ter zake van de Dienst, het gebruik van de Dienst en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor UrbanShortStay alleen bindend indien en voor zover deze door Kamernet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

    1. de Overeenkomst;
    2. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
    3. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3.        TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst tussen UrbanShortStay en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account aanmaakt op de Website en/of een elektronische bestelling plaatst via de Website en deze door UrbanShortStay schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. 

3.2 UrbanShortStay is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

3.3 Indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping. 

ARTIKEL 4.        KOSTEN EN BETALING

4.1 UrbanShortStay brengt de Gebruiker kosten in rekening voor de registratie van het Account, de Boeking en de Diensten. De toepasselijke kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. Urban Short Stay kan de tarieven van tijd tot tijd wijzigen. De aanvaardbare betaalmethoden zijn iDeal, Mastercard en VISA.

4.2 Registratiekosten; voor het registreren en activeren van het Account wordt een eenmalige registratievergoeding van EUR 100 in rekening gebracht. Het inschrijfgeld garandeert de Gebruiker geen verblijfplaats. Dit inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd indien er een incheck plaats vindt in een van de woningen van de zogenoemde “prefererend partners” 

4.3 Indien de Gebruiker een woning boekt die online niet beschikbaar is op het moment van boeken, en Gebruiker voldoet wel aan de vereisten dan wordt de eenmalige registratie niet vergoed. 

4.3 Gebruiker is aan UrbanShortStay de kosten verschuldigd voor door Gebruiker gebruikte Diensten. Door Gebruiker betaalde kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders bepaald door UrbanShortStay. Alle kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal worden vergemakkelijkt door een van de aanvaardbare betaalmethoden (iDeal, Mastercard of VISA). Gebruiker kan pas gebruik maken van de Diensten nadat de toepasselijke kosten door Gebruiker aan UrbanShortStay zijn betaald, waarna Gebruiker een ontvangstbewijs in het Account ontvangt.

ARTIKEL 5.        BOEKINGSPROCES

5.1 De Gebruiker maakt de Boeking volgens het Boekingsproces.

5.2 De Gebruiker kan slechts voor één woning en uitsluitend op eigen naam een Boeking maken. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de Gebruiker geen toegang kan krijgen tot het Account, een Boeking kan maken en/of de Diensten kan gebruiken of dat deze Voorwaarden door UrbanShortStay kunnen worden beëindigd zonder  restitutie van de toepasselijke registratiekosten.

5.3  Nadat de gevraagde woning volgens het Boekingsproces aan de Gebruiker is toegewezen en de registratiekosten zijn betaald en UrbanShortStay de Boeking heeft goedgekeurd, wordt de gevraagde woning op naam van de Gebruiker gereserveerd.

5.4  Gebruiker ontvangt per e-mail een bevestiging van de Boeking.

5.5  UrbanShortStay heeft naar eigen goeddunken het recht een Boeking te weigeren. UrbanShortStay zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval  een Boeking is geweigerd of anders.

5.6  Indien de gevraagde woning niet meer beschikbaar is, heeft UrbanShortStay het recht de Boeking te weigeren en te annuleren.

5.7  Nadat de Gebruiker de bevestiging van de Boeking heeft ontvangen, wordt een e-mailverzoek naar de Gebruiker gestuurd om alle benodigde documenten en informatie te uploaden om de huurovereenkomst tot stand te brengen bij “prefererende partners”. Deze documenten en informatie kunnen digitaal worden geüpload via het Account. Nadat deze documenten zijn geverifieerd en goedgekeurd door UrbanShortStay ontvangt Gebruiker de huurovereenkomst van de desbetreffende derden partijen. 

5.8  Het is Gebruiker niet toegestaan om automatische tools, zoals tools van derden of derde partijen of externe scripts, te gebruiken om een Boeking te maken en de Gebruiker stemt ermee in de Boeking te maken zonder gebruik van dergelijke tools. Als u dit niet doet, kan de Gebruiker geen toegang krijgen tot het Account, een Boeking maken en/of de Diensten gebruiken of de Voorwaarden beëindigen door  UrbanShortStay zonder restitutie van de toepasselijke registratiekosten en boekingskosten.

5.9  UrbanShortStay kan te allen tijde besluiten om het Boekingsproces te wijzigen en aan te passen. Het Boekingsproces zoals vermeld door UrbanShortStay op de Website is van toepassing.

ARTIKEL 6.        BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

6.1  UrbanShortStay spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. 

6.2  UrbanShortStay onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. 

6.3 UrbanShortStay mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist UrbanShortStay zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. UrbanShortStay is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

ARTIKEL 7.        INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1  Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, inclusief de software, logo’s,  handelsmerken, afbeeldingen, inhoud en informatie, zijn eigendom van  UrbanShortStay of het eigendom van haar partners of licentiegevers.

7.2  Noch deze Voorwaarden, noch het gebruik van de Services geven of verlenen aan de Gebruiker enig recht om de bedrijfsnaam, logo’s, product- en servicenamen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van UrbanShortStay of  andere intellectuele eigendomsrechten van UrbanShortStay of die van haar partners of licentiegevers.

7.3  Het is Gebruiker niet toegestaan de bedrijfsnaam, logo’s, product- en dienstnamen,  handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van UrbanShortStay of haar partners of licentiegevers van Urban Short Stay op enigerlei wijze te verwijderen, gebruiken, exploiteren of ernaar te verwijzen.

ARTIKEL 8.        OVERMACHT

8.1  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt storing in het internet- of  telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service),  aangebrachte onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bevestiging, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat UrbanShortStay door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van UrbanShortStay kan worden gevergd, zal de uitvoering schadevergoeding.

8.2  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op   grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

ARTIKEL 9.        AANSPRAKELIJKHEID

9.1  De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

9.2  De totale aansprakelijkheid van UrbanShortStay wegens toerekenbare tekortkoming in   de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot  maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan UrbanShortStay heeft betaald en met een maximum van EUR 100,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

9.3  UrbanShortStay is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4  De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te  vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Urban Short Stay.

9.5  Gebruiker vrijwaart UrbanShortStay van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacyrechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.6  Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij UrbanShortStay.

9.7  In geval van overmacht is UrbanShortStay nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.

ARTIKEL 10.      DUUR EN OPZEGGING

10.1  De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via de Dienst en wordt aangegaan voor bepaalde tijd van 3 maanden.

10.2  Indien Gebruiker een Abonnement afsluit, vangt het Abonnement aan zodra de betaling is ontvangen door UrbanShortStay en wordt aangegaan voor de in artikel 10.1 vermelde abonnementsperiode.

10.3  Na de periode als bedoeld in het vorige lid wordt het Abonnement niet verlengd tenzij een van de Partijen het Abonnement eerder

10.4  Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment via de Dienst of schriftelijk opzeggen binnen de bepaalde tijd van 3 maanden. Na de 3 maanden vervalt het lidmaatschap en het recht op restitutie. 

10.5  Bij opzegging van de Overeenkomst zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald, alleen indien Gebruiker heeft geboekt en reeds de woning is ingetrokken bij een prefererend partner kan er een restitutie worden aangevraagd.

10.6  UrbanShortStay heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker  de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.

10.7  UrbanShortStay heeft tevens het recht de Overeenkomst op te zeggen en het Account op te heffen indien Gebruiker na 3 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. UrbanShortStay zal Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

ARTIKEL 11.      WIJZIGING VOORWAARDEN

11.1  UrbanShortStay heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen. 

11.2  UrbanShortStay zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

11.3  Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

ARTIKEL 12.      OVERIGE BEPALINGEN

12. 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

12.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin UrbanShortStay gevestigd is. 

12.3  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 

12.4  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door UrbanShortStay wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert. 

12.5  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.6  UrbanShortStay is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.