Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Urban Short Stay en ingeschrevenen of opdrachtgevers.

Artikel 2 Definities

2.1 Urban Short Stay is een verhuurmakelaar welke bemiddelt in particulier onroerend goed tussen verhuurders en huurders en is gevestigd op de Wolbrantskerkweg 19 te 1069 CL Amsterdam.

2.2 Een woningzoekende is natuurlijk -of rechtspersoon die een opdracht tot woningbemiddeling heeft gegeven en/of zich heeft ingeschreven en deel uit maakt van het woningzoekenden bestand van Urban Short Stay, hierna te noemen woningzoekende.
2.3 Een verhuurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte te huur aanbiedt en ook gerechtigd is om deze te verhuren, hierna te noemen opdrachtgever.
2.4 Een huurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte heeft gehuurd d.m.v. mondelinge of schriftelijke acceptatie van de aangeboden woonruimte of ondertekening huurovereenkomst en ook gerechtigd is om deze te huren, hierna te noemen huurder.

2.5 Een aangeboden huurwoning is een woonruimte welke door Urban Short Stay in opdracht van opdrachtgever wordt bemiddeld.

Artikel 3 Opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en inschrijving

3.1 Onder een opdracht tot woningbemiddeling / zoekopdracht wordt verstaan een opdracht door woningzoekende tot het verlenen van diensten met betrekking tot het bemiddelen door Urban Short Stay in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een woningzoekende of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door woningzoekende gegeven specificaties wordt voldaan. Een opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht kan schriftelijk of mondeling worden gegeven.
3.2 Onder een inschrijving wordt verstaan het schriftelijk informeren door woningzoekende middels een inschrijfformulier inzake relevante, persoonlijke gegevens met het doel in aanmerking te komen voor een door Urban Short Stay aangeboden huurwoning.

Artikel 4 Inschrijven & uitschrijven

4.1 De schriftelijke opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving zijn geldig gedurende zes maanden. Aan de opdracht en/of inschrijving zijn vooraf geen kosten verbonden.
4.2 Opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en de inschrijving bij Urban Short Stay worden direct geactiveerd als Urban Short Stay een volledig ingevulde opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay.

4.3 Indien de woningzoekende de opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de e-mail: info@urbanshortstay.com of per post aan het adres van Urban Short Stay.

Artikel 5 Courtage huurder/ contractkosten.

5.1 Voor een succesvolle opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht ontvangt Urban Short Stay een vergoeding (courtage) van huurder. Deze vergoeding is gelijk aan de maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals vermeld op de huurovereenkomst vermeerderd met de geldende BTW.

5.2 Voor een huurovereenkomst inzake een aangeboden huurwoning op de website van Urban Short Stay ontvangt Urban Short Stay een éénmalige vergoeding van huurder. Deze vergoeding is gelijk aan de € 100,= inclusief de geldende 21% BTW. Welke betrekking heeft op het aangeboden servicepakket. Deze vergoeding wordt vooraf in rekening gebracht.

5.3 Indien een woningzoekende door succesvolle opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of inschrijving van Urban Short Stay, de aangeboden woonruimte mondeling dan wel schriftelijk accepteert of een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dienen de eenmalige courtage of de administratiekosten binnen 48 uur na acceptatie van de woning te worden voldaan.

5.4 Inzake een succesvolle plaatsing bij een aangeboden huurwoning door Urban Short Stay wordt de eenmalige vergoeding van huurder restitueerbaar. Deze vergoeding is gelijk aan de € 100,= inclusief de geldende 21% BTW. Deze vergoeding zal binnen twee weken op rekening van de klant worden teruggestort.

5.5 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.

5.6 Restitutie van betalingen genoemd in art. 5.5 zijn niet mogelijk.

Artikel 6 Acceptatie woning

6.1 Acceptatie van een woning door woningzoekende/huurder kan plaatsvinden door mondelinge overeenstemming tussen Urban Short Stay en woningzoekende, gevolgd door schriftelijke bevestiging en/of door ondertekening huurovereenkomst.

Artikel 7 Opdracht tot verhuur bemiddeling

7.1 Onder een opdracht tot verhuurbemiddeling wordt verstaan een opdracht door opdrachtgever tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Urban Short Stay in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een woningzoekende of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door ingeschrevene en opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.

7.1 De opdracht tot verhuur bemiddeling is geldig voor onbepaalde tijd met een schriftelijke opzegtermijn van 3 weken door zowel opdrachtgever als Urban Short Stay.
7.2 Opdracht tot verhuurbemiddeling bij Urban Short Stay wordt direct geactiveerd indien Urban Short Stay een ondertekende opdracht tot verhuur bemiddeling heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay.
7.3 Indien de opdrachtgever de opdracht tot verhuur bemiddeling wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de E-mail: info@urbanshortstay.com of per post aan het adres van Urban Short Stay.

Artikel 8 Courtage opdrachtgever

8.1 Voor, de in de Algemene Voorwaarden genoemde werkzaamheden t.b.v. de bemiddeling, kan Urban Short Stay een courtage overeenkomen met opdrachtgever. Deze is gelijk aan de maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals vermeld op de huurovereenkomst vermeerderd met de geldende BTW.
8.2 Indien een woningzoekende door succesvolle bemiddeling van Urban Short Stay, een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dient de eenmalige courtage door opdrachtgever binnen 48 uur na acceptatie van de ingeschrevene te worden voldaan, onder aftrek van eventuele reeds voldane betaling aanvangswerkzaamheden.
8.3 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.
8.4 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Artikel 9 Contractkosten

9.1 Voor, de in de Algemene Voorwaarden genoemde werkzaamheden t.b.v. het opmaken van de huurovereenkomst, kan Urban Short Stay contractkosten overeenkomen met opdrachtgever.
9.2 Indien een woningzoekende door succesvolle bemiddeling van Urban Short Stay, een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dienen de contactkosten door verhuurder binnen 48 uur na acceptatie van de woning te worden voldaan, onder aftrek van eventuele reeds voldane betaling aanvangswerkzaamheden.
9.3 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.
9.4 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Artikel 10 Acceptatie huurder

10.1 Acceptatie van een woningzoekende/huurder door opdrachtgever kan plaatsvinden door mondelinge toezegging, gevolgd door schriftelijke bevestiging en/of door ondertekening huurovereenkomst.

Artikel 11 Gunning

11.1 Urban Short Stay verzorgt voor de opdrachtgevers een verhuuradvies, dit advies bestaat o.a. uit een antecedentenonderzoek en een omschrijving van het profiel van de aspirant-huurder.
11.2 De opdrachtgever beslist uiteindelijk aan wie de woning wordt toegewezen.

Artikel 12 Betalingsverplichting

12.1 Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat woningzoekende een bepaald object definitief accepteert, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege woningzoekende/huurder geen doorgang vindt, is woningzoekende/huurder aan Urban Short Stay verschuldigd courtage van 1 maand bruto huur excl. de geldende BTW, te voldoen binnen 14 dagen na ondertekening van dit document.

12.2 Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat opdrachtgever een bepaald object definitief zal toewijzen aan een woningzoekende, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege opdrachtgever geen doorgang vindt, is opdrachtgever aan Urban Short Stay verschuldigd courtage van 1 maand bruto huur excl. de geldende BTW, te voldoen binnen 14 dagen na ondertekening van dit document.

12.3 Indien, nadat de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) de opdracht tot verhuurbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een woningzoekende tot stand komt als gevolg van de door Urban Short Stay verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de woningzoekende te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Urban Short Stay en is de opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

12.4 Indien, nadat de woningzoekende (door opzegging of anderszins) opdracht tot woningbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een opdrachtgever tot stand komt als gevolg van de door Urban Short Stay verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de woningzoekende te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Urban Short Stay en is de woningzoekende de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

13.1 Urban Short Stay behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay te wijzigen of aan te passen.
13.2 De door Urban Short Stay verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor woningzoekenden en de opdrachtgevers.
13.3 Er kunnen geen rechten aan de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay ontleend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De opdrachtgevers en de woningzoekende/huurders vrijwaren Urban Short Stay tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Urban Short Stay voor de opdrachtgevers of woningzoekende/huurders worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Urban Short Stay.
14.2 Urban Short Stay is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de opdrachtgever.
Urban Short Stay is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een opdrachtgever, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.
14.3 Urban Short Stay is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder. Urban Short Stay is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als huurder nakomt.

Artikel 15 Diversen

15.1 Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
15.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is.
In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
15.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op de Algemene Voorwaarden van Urban Short Stay is het Nederlands recht van toepassing.